top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností fyzicky podníkající osobou Julií Lonskou IČO: 88221199 se sídlem Rejskova 1980/4, Praha 2, Vinohrady (dále jen „poskytovatel”) a fyzickou osobou (dále jen “klient”) využívající sportovních služeb EMS.

 2. Službou poskytovanou poskytovatelem se rozumí poskytování sportovních fitness služeb EMS za pomoci přístroje Miha Bodytec.

 3.  Tyto VOP jsou nedílnou součástí jak jednorázového vstupu, tak předplacených balíčků, které si klient zakoupí.

 4.  Tyto VOP se vztahují též na klienty třetí strany, jimž je z jakéhokoliv důvodu převeden stávající balíček již cvičícího klienta

ČLÁNEK II – REGISTRACE A BALÍČKY

Registrací klienta se rozumí vyplnění jeho osobních údajů při první cvičící lekci. (dále jen „registrovaný klient”) a jejich poskytnutím je mezi klientem a poskytovatelem na dobu neurčitou uzavřena rámcová smlouva o poskytování služeb. Registrací klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a dává tak i souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Balíček  se vztahuje pouze na osobu registrovaného klienta a je nepřenosný. Ceny uvedené v ceníku na www.emsfit.cz jsou platné a uvedené včetně DPH. Poskytovatel t si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení cen s účinností vždy od 1. 1. kalendářního roku, a to zejména (nikoli však výlučně) z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky (zvýšení sazeb daní).

 2. Balíčky mají vždy platnost na dobu určitou od data první lekce. Permanentka má platnost v délce týdnů dle typu dle platného ceníku na www.emsfit.cz. Po uplynutí této lhůty nevyčerpanou část poskytovatel nevrací. Platnos balíčku lze prodloužit individuálně dle předchozí domluvy mezi poskytovatelem a klientem, kdy důvodem je zpravidla zdravotní stav. Balíčky lze hradit hotově nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.  

ČLÁNEK III – REZERVACE

 1. Každou budoucí cvičící individuální lekci je klient vždy povinen rezervovat dopředu a to osobně s poskytovatelem, telefonicky či emailem.

ČLÁNEK IV – ZRUŠENÍ REZERVACE

 1. Rezervovaný klient je vždy povinen oznámit zrušení lekce minimálně 24 hod dopředu před termínem, na který má lekci objednanou. Neučiní-li tak, lekce propadá bez možnosti náhrady či vrácení peněz v plné hodnotě

ČLÁNEK V – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 1. Poskytovatel odpovídá za škodu na majetku či zdraví klientů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností poskytovatele.

 2. Klient odpovídá poskytovateli za škodu, kterou způsobí poskytovatel porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP

 3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) klientů jsou určeny výhradně skřínky v šatním prostoru. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá poskytovatel za škodu na věcech v ní odložených.

 4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být v prostoru cvičící lekce. Poskytovatel neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy v prostoru, kde probíhá cvičící lekce.

 5. Klient je povinen se dostavit vždy minimálně 10 minut před začátkem lekce, pokud se nedostaví včas, jeho lekce je následně zkrácena.

 6. Klient je povinen se při využívání služeb řídit pokyny poskytovatele a trenéra, či jiných osob poskytující služby klientům centra Na Fialce jménem společnosti. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit poskytovateli, trenérovi a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. V takové situaci je na domluvě, zda bude balíček převeden na třetí osobu či bude prodloužena platnost. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů trenérů. Poskytovatel není dále odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

 7. Klient může absolvovat cvičící lekce pouze za předpokladu ,že netrpí níže uvedenými zdravotními indispozicemi:

 • epilepsie nebo záchvaty či jiné poruchy nervového systému

 • Kardiostimulátor, implantované elektronické nebo kovové zařízení

 • Těhotenství nebo podezření na těhotenství

 • Onkologické onemocnění

 • Popáleniny, infikovaná nebo jinak zraněná oblast pokožky

 • Akutní bakteriální nebo virové infekce, onemocnění spojená s horečkami

 • Závažné kardiovaskulární nebo koronární onemocnění

 • Tendence k vnitřnímu krvácení, např. po úrazech nebo zlomeninách

 • Akutní traumata nebo chirurgické zákroky (méně než 6 měsíců)

 • Nedostatečný průtok krve v končetinách nebo kritická ischemie

 • Kýla břišní stěny nebo třísel

 • Těžká forma hemofilie nebo trombóza (poruchy srážlivosti krve)

 • Svalové křeče nebo jiná závažná svalová onemocnění

 • Pravidelná konzumace drog a alkoholu

 • V případě podezření na některý z výše uvedených bodů, je vždy nutný souhlas ke cvičení od ošetřujícího lékaře.

ČLÁNEK VI – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Poskytovatel vede evidenci svých klientů, obsahující jejich osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo). Klient odesláním svých údajů prostřednictvím webových stránek nebo osobním vyplněním výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje, a dále využívala pouze pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Klient uděluje tento souhlas na dobu neurčitou.

 2. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Poskytovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány pro vnitřní potřebu poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Klient tímto prohlašuje, že je zákazníkem poskytovatele a dává jí tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti) dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho e-mailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Klient je kdykoliv oprávněn takovýto souhlas odmítnout, a to buď odesláním odpovědi na doručený e-mail s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu provozovny poskytovatele.

ČLÁNEK VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient je povinen oznamovat poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

 2. Poskytovatel zasílá klientovi veškeré písemnosti na e-mailovou adresu

 3. Poskytovatel je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení studia, či adresu studia bez vlivu na ostatní podmínky

 4. Poskytovatel je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP. V případě změny těchto VOP je poskytovatel povinen zaslat klientovi návrh jejich nového znění, a to s minimálně měsíčním předstihem e-mailem. V případě, že klient se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu písemně vypovědět nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro klienta závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách poskytovatele či osobně v prostorách, kde probíhají cvičící lekce.

 5. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764 – 1766, § 2000, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 6. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. Listopadu 2019.

bottom of page